Algemene voorwaarden

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Algemene voorwaarden

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, dan kun je contact opnemen via

info@buroklix.nl
038 200 41 21

of per post:

Buro KliX
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle

Artikel 1 - Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het geven van organisatieadvies en het bieden van trainingen.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Buro KliX en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.buroklix.nl.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Buro KliX heeft geaccepteerd en Buro KliX de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd ofwel nadat Buro KliX, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen
 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van één maand na offertedatum, tenzij anders schriftelijk door Buro KliX is aangegeven.
 2. Als de Opdrachtgever aan Buro KliX gegevens verstrekt, mag Buro KliX ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
Artikel 5 - Prijs
 1. Buro KliX mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Buro KliX genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. Bij duurovereenkomsten is Buro KliX gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is Buro KliX gerechtigd om zonder instemming van Opdrachtgever eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Buro KliX een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij Opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.
 4. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Buro KliX en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
Artikel 6 - Betaling en incassokosten
 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Buro KliX zal maandelijks factureren, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen betaald heeft, ontvangt Opdrachtgever een herinnering met een betaaltermijn van zeven dagen. Na het verstrijken daarvan, volgt een aanmaning met een betaaltermijn van vijf dagen. Als betaling alsnog uitblijft ontvangt Opdrachtgever een laatste aanmaning met een betaaltermijn van drie dagen met bijkomende kosten. Indien Opdrachtgever dan niet betaald, geeft Buro KliX het incasseren uit handen aan een incassobureau.
 3. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Buro KliX. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40,05 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  – 15% over de eerste € 2.500;
  – 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  – 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  – 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  – 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 5. De volledige vordering van Buro KliX op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  a. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  b. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Artikel 7 - Contractsduur
 1. Buro KliX en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Opzegging van de overeenkomst kan door elk van de Partijen met onmiddellijke ingang plaatsvinden.
Artikel 8 - Uitvoeringstermijn
 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Buro KliX de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Buro KliX. De prijzen zijn gebaseerd op de ononderbroken uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden binnen een termijnen van 3 tot 4 maanden, ingaande na ontvangst van uw betaling inzake de kosten, dan wel na de tussen u en Buro KlIX B.V. overeengekomen startdatum. In geval van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, die het gevolg zijn van omstandigheden aan uw zijde, bent u verplicht de extra kosten die van zodanige vertraging het gevolg zijn aan Buro KlIX B.V. te vergoeden. Deze extra kosten zullen bestaan uit de uren die additioneel dienen te worden ingepland om de opdracht af te werken.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Buro KliX eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Buro KliX. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Buro KliX de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Buro KliX opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.
Artikel 9 - Derden

Buro KliX mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden mits die vergelijkbare kennis, kunde en ervaring hebben. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 - Uitvoering opdracht
 1. Buro KliX zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Alle diensten van Buro KliX worden uitdrukkelijk uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. De doelstelling(en) van Buro KliX zijn slechts een richtlijn en geven geen garantie.
 3. In de door Opdrachtgever verstrekte opdracht zal Buro KliX zoveel mogelijk rekening houden met de algemene normen die de externe parij(en), bijvoorbeeld gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, stellen wat betreft aanbestedings- en/of inkooptrajecten. Buro KliX kan echter nooit garanderen dat Opdrachtgever voldoet aan de gestelde normen ten aanzien van aanbestedings- en/of inkooptrajecten, omdat dit uiteindelijk ter beoordeling is van externe partij(en). De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat. Buro KliX is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever mocht oplopen bij het niet verkrijgen van aanbestedings- en/of inkoopcontracten.
 4. Buro KliX mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 5. Als Buro KliX de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Buro KliX verstrekt, die noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor Buro KliX om de opdracht uit te voeren.
 7. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Buro KliX de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Buro KliX is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Buro KliX is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 8. Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de geldende Arbo wet- en regelgeving ten aanzien van de werkzaamheden die door Buro KliX worden uitgevoerd.
Artikel 11 - Wijziging opdracht
 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Door een wijziging van de opdracht kan de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht.
 3. Buro KliX mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
Artikel 12 - Opschorting, ontbinding
 1. Buro KliX mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Buro KliX mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Buro KliX dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
Artikel 13 - Tussentijdse opzegging
 1. Als Buro KliX de opdracht tussentijds opzegt, zal Buro KliX zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als, in dat geval, de overdracht van de werkzaamheden voor Buro KliX extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Buro KliX mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
  f. Opdrachtgever heeft een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling ingediend.
Artikel 14 - Overmacht
 1. Buro KliX hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Buro KliX geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, de gelijktijdige onbeschikbaarheid van tenminste 25% van de aan Buro KliX verbonden personen, ziekte of overlijden, extreme weers- en verkeersomstandigheden, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 3. Buro KliX kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 4. Als Buro KliX zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Buro KliX het nagekomen deel factureren.
Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van het geleverde gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Opdrachtgever nadat deze al hetgeen uit de overeenkomst aan Buro KliX verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 16 - Onderzoek
 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Buro KliX mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Buro KliX mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
Artikel 17 - Klachten
 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na de ontdekking van het bestaan ervan melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Buro KliX de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Buro KliX die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
 1. Buro KliX is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Buro KliX.
 2. Buro KliX is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Mocht Buro KliX onverwijld jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Buro KliX gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Buro KliX.
Artikel 19 - Privacy Statement

Buro KliX beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 20 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Buro KliX is één jaar.

Artikel 21 - Vrijwaring
 1. Opdrachtgever vrijwaart Buro KliX voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Buro KliX toerekenbaar is.
 2. Als derden Buro KliX aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Buro KliX zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Buro KliX, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 22 - Intellectuele eigendom
 1. Buro KliX behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Buro KliX verstrekt zijn.
Artikel 23 - Geheimhouding
 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Buro KliX alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Buro KliX zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Buro KliX optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Buro KliX niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
Artikel 24 - Annulering

Indien de opdrachtgever een geplande afspraak met Buro KliX minder dan 48 uur (zijnde twee werkdagen) van tevoren afzegt, danwel verzet, is Buro KliX gerechtigd de voor de afspraak gereserveerde tijd aan de Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van het overeengekomen tarief.

Artikel 25 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 26 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 - Toepasselijk recht
 1. Buro KliX is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en verplichting aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Buro KliX.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin Buro KliX haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief absoluut bevoegd. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Buro KliX haar hoofdvestigingsplaats heeft exclusief absoluut bevoegd.
Artikel 28 - Bevoegde rechter

Rechtbank Overijssel.