Inspectiebezoek van de gezond­heidszorg? Kom maar op!

Voor veel zorgorganisaties is een bezoek van de IGJ of GGD een spannend moment. Of het nu aangekondigd is of niet. Voldoe je wel aan de eisen? Moeten er dingen anders? Hoe zwaar worden de bevindingen aangerekend? Adem in, adem uit. Met een slimme voorbereiding én simpel verbeterplan heb jij alles straks helemaal op orde.

Inspectiebezoek van de gezond­heidszorg? Kom maar op!

Een goede voorbereiding is echt het halve werk

Zoals je weet houden zowel de IGJ als GGD toezicht op de uitvoering van zorg. De IGJ doet dit vanuit de Wlz, Zvw en de Jeugdwet en de GGD vanuit de Wmo. Tijdens een inspectiebezoek toetsen zij of jouw zorgorganisatie aan alle wetten, standaarden, veldnormen en kwaliteitskaders voldoet.

Weet je niet zeker of dit voor jouw zorgorganisatie het geval is? Buro KliX voert graag een nulmeting voor je uit, zodat jij straks goed voorbereid bent op een inspectiebezoek.

Na een inspectiebezoek kun je twee kanten op

Na een inspectiebezoek kun je twee kanten op

Blijkt uit het conceptrapport dat je aan de normeisen voldoet? Top! Dan hoef je geen actie te ondernemen. Is er voor jouw zorgorganisatie wel werk aan de winkel? Dan verwacht de inspectie dat je – op basis van het conceptrapport – een resultaatverslag opstelt. Aan dit verslag is een deadline gekoppeld. Maar: hoe stel je zo’n verslag op? Waaraan moet het voldoen? En hoe maak je het concreet? Daar kan Buro KliX je bij helpen.

Samen zorgen we voor een resultaatverslag met meetbare resultaten. Ook ondersteunen wij zorgorganisaties bij de vertaalslag van normeisen naar de praktijk. Met een concreet verbeterplan werken we gericht aan de kwaliteit van zorg binnen jouw organisatie.

Veelgestelde vragen
Waar is de IGJ verantwoordelijk voor?

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) houdt toezicht op de uitvoering van zorg vanuit de Wlz, Zvw en de Jeugdwet.

Waar is de GGD verantwoordelijk voor?

De GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) houdt toezicht op de uitvoering van zorg vanuit de Wmo.

Wat is het doel van een inspectiebezoek?

Dat verschilt per situatie. Denk aan een themabezoek, reguliere inspectie op basis van het toetsingskader of de aanmelding van een nieuwe zorgorganisatie. Ook een klacht of calamiteit kan tot een inspectiebezoek leiden. Uiteindelijk staat de toetsing van kwalitatief goede zorg centraal.

Hoe gaat een inspectiebezoek in zijn werk?

Bij een inspectiebezoek zijn vaak meerdere toezichthouders aanwezig. Zij voeren gesprekken met het toezichthoudend orgaan, het bestuur en de medezeggenschapsorganen van jouw organisatie. Het doel? Toetsen of jouw organisatie voldoet aan voorgeschreven wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Eventueel vindt er ook een documentcontrole en een rondgang over de locatie(s) plaats. Dit is afhankelijk van de aard van het inspectiebezoek.

Hoe lang duurt een inspectiebezoek?

Het bezoek neemt meestal één dag in beslag. Zijn alle bevindingen verzameld? Dan krijg je een (korte) terugkoppeling van de inspecteur(s). Vervolgens ontvang je – binnen vier tot zes weken na het inspectiebezoek – een conceptrapport met de conclusies.

Wil jij nooit meer tegen een inspectiebezoek opzien?

Of kun je wel een kritische blik gebruiken bij het opstellen van een resultaatverslag of verbeterplan? Onze organisatieadviseurs helpen je graag verder. Samen maken we kwaliteit in de zorg weer slim, simpel en leuk. Zien we je snel?

Neem contact op