Inspectiebezoek IGJ of GGD: dit kun je verwachten

Voldoet de kwaliteit van zorg binnen jouw organisatie aan de wet- en regelgeving? Dit wordt bewaakt en getoetst door (onder andere) de IGJ en GGD. Zowel aangekondigd als onaangekondigd voeren deze instanties inspectiebezoeken uit. Voor veel zorgorganisaties is zo’n bezoek een spannend moment. Voldoe je wel aan de eisen? Moeten er dingen anders? Hoe zwaar worden de bevindingen aangerekend? Wij vertellen je meer over het inspectiebezoek en het opstellen van een verbeterplan.

Wat is het doel van een inspectiebezoek?

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) houdt toezicht op de uitvoering van zorg vanuit de Wlz, Zvw en de Jeugdwet. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) doet dit voor de Wmo. Het doel van een inspectie verschilt per situatie. Denk aan een themabezoek, reguliere inspectie op basis van het toetsingskader of de aanmelding van een nieuwe zorgaanbieder. Ook een klacht of calamiteit kan tot een inspectiebezoek leiden. Uiteindelijk staat de toetsing van kwalitatief goede zorg centraal.

Hoe gaat een inspectiebezoek in zijn werk?

Bij het inspectiebezoek zijn vaak meerdere toezichthouders aanwezig. Zij voeren gesprekken met het toezichthoudend orgaan, het bestuur en de medezeggenschapsorganen van jouw organisatie. Het doel? Toetsen of jouw organisatie voldoet aan voorgeschreven wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Eventueel vindt er ook een documentcontrole en een rondgang over de locatie(s) plaats. Dit is afhankelijk van de aard van het inspectiebezoek.

Het bezoek neemt meestal één dag in beslag. Zijn alle bevindingen verzameld? Dan krijg je een (korte) terugkoppeling van de inspecteur(s). Vervolgens ontvang je – binnen vier tot zes weken na het inspectiebezoek – een conceptrapport met de conclusies.

Van concept rapport naar verbeterplan

Blijkt uit het conceptrapport dat je aan de normeisen voldoet? Top! Dan hoef je geen actie te ondernemen. Is er voor jouw zorgorganisatie wel werk aan de winkel? Dan verwacht de inspectie dat je – op basis van het conceptrapport – een resultaatverslag opstelt. Aan dit verslag is een deadline gekoppeld. Maar: hoe stel je zo’n resultaat verslag op? Waaraan moet het voldoen? En hoe maak je het concreet? Daar kan Buro KliX je bij helpen.

Samen zorgen we voor een resultaatverslag met meetbare resultaten. Ook ondersteunen wij zorgorganisaties bij de vertaalslag van normeisen naar de praktijk. Met een concreet verbeterplan werken we gericht aan de kwaliteit van zorg binnen jouw organisatie.

Wil je jouw zorgorganisatie zo goed mogelijk voorbereiden op een inspectiebezoek? Of kun je wel een kritische blik gebruiken bij het opstellen van een resultaatverslag of verbeterplan? Buro KliX ondersteunt zorgaanbieders door heel Nederland. Even kennismaken? Neem gerust contact op.

Zitten we binnenkort
bij jou aan tafel?

Wij leren jou en je organisatie graag beter kennen. Met een persoonlijke aanpak komen we tot de kern van jouw vraag. Wij helpen zorgaanbieders door heel Nederland. Mogen wij ons vastbijten in één van jouw vraagstukken? Maak vrijblijvend een afspraak.

Neem contact op